Bezpečnost práce

Zde si můžete stáhnout zásady bezpečné práce v laboratoři


Zde si můžete stáhnout staré bezpečnostní symboly

Zde si můžete stáhout nové bezpečnostní symboly

Zde si můžete stáhnout nové H-věty

Zde si můžete stáhnout nové P-věty

Zde si můžete stáhnout staré R-věty

Zde si můžete stáhnout staré S-věty


Na zboží uvádíme staré výstražné symboly, zkrácené R-věty a S-věty,

protože zatím není k dispozici databáze nových označení

(povinnost od r. 2015)

 

Výstražná označení

 • E     Výbušný
 • O     Oxidující
 • F+   Extrémně hořlavý
 • F     Vysoce hořlavý
 • T+   Vysoce toxický
 • T      Toxidcký
 • Xn     Zdraví škodlivý
 • C      Žíravy
 • Xi      Dráždivý
 • N      Nebezpečný pro životní prostředí

 

Jednoduché R-věty

 • R1: Výbušný v suchém stavu
 • R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
 • R5: Zahřívání může způsobit výbuch
 • R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
 • R7: Může způsobit požár
 • R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
 • R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
 • R10: Hořlavý
 • R11: Vysoce hořlavý
 • R12: Extrémně hořlavý
 • R14: Prudce reaguje s vodou
 • R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
 • R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
 • R17: Samovznětlivý na vzduchu
 • R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
 • R19: Může vytvářet výbušné peroxidy
 • R20: Zdraví škodlivý při vdechování
 • R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • R22: Zdraví škodlivý při požití
 • R23: Toxický při vdechování
 • R24: Toxický při styku s kůží
 • R25: Toxický při požití
 • R26: Vysoce toxický při vdechování
 • R27: Vysoce toxický při styku s kůží
 • R28: Vysoce toxický při požití
 • R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
 • R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým
 • R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
 • R33: Nebezpečí kumulativních účinků
 • R34: Způsobuje poleptání
 • R35: Způsobuje těžké poleptání
 • R36: Dráždí oči
 • R37: Dráždí dýchací orgány
 • R38: Dráždí kůži
 • R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
 • R40: Podezření na karcinogenní účinky
 • R41: Nebezpečí vážného poškození očí
 • R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
 • R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
 • R45: Může vyvolat rakovinu
 • R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností
 • R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
 • R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování
 • R50: Vysoce toxický pro vodní organismy
 • R51: Toxický pro vodní organismy
 • R52: Škodlivý pro vodní organismy
 • R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R54: Toxický pro rostliny
 • R55: Toxický pro živočichy
 • R56: Toxický pro půdní organismy
 • R57: Toxický pro včely
 • R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
 • R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
 • R60: Může poškodit reprodukční schopnost
 • R61: Může poškodit plod v těle matky
 • R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
 • R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
 • R64: Může poškodit kojené dítě
 • R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
 • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 • R68: Možné nebezpečí nevratných účinků

Kombinované R-věty

 • R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
 • R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
 • R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
 • R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R21/22: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
 • R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R23/25: Toxický při vdechování a při požití
 • R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití
 • R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití
 • R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
 • R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány
 • R36/38: Dráždí oči a kůži
 • R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
 • R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži
 • R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
 • R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
 • R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
 • R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
 • R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití

Jednoduché S-věty

 • S1: Uchovávejte uzamčené
 • S2: Uchovávejte mimo dosah dětí
 • S3: Uchovávejte na chladném místě
 • S4: Uchovávejte mimo obytné objekty
 • S5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce)
 • S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • S8: Uchovávejte obal suchý
 • S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
 • S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený
 • S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
 • S14: Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S15: Chraňte před teplem
 • S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
 • S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
 • S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
 • S20: Nejezte a nepijte při používání
 • S21: Nekuřte při používání
 • S22: Nevdechujte prach
 • S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
 • S24: Zamezte styku s kůží
 • S25: Zamezte styku s očima
 • S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
 • S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29: Nevylévejte do kanalizace
 • S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
 • S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S36: Používejte vhodný ochranný oděv
 • S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
 • S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
 • S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce)
 • S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
 • S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
 • S43: V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
 • S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
 • S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce)
 • S49: Uchovávejte pouze v původním obalu
 • S50: Nesměšujte s … (specifikuje výrobce)
 • S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
 • S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
 • S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
 • S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
 • S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 • S64: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Kombinované S-věty

 • S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
 • S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
 • S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
 • S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
 • S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 • S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
 • S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
Nákupní košík
celkem
0 Kč
Nákupní košík
Provozovatel: Chevas - Martin Brůža,  27711  Neratovice,  IC: 00998052, DIC: CZ8504241031,TEL:  705111501.